Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasiči varují před jarním pálením!

21. 3. 2019

Lidé začali s jarním úklidem na zahradách a v okolí svých domů. K tomu každoročně patří i prořezávání stromů a následné pálení klestí či biologického odpadu. Přetrvávajícím problémem je vypalování suché trávy, které je zákonem zakázáno. Bohužel se již řada pálení vymkla kontrole a vyžádala si zásahy hasičů.

Požáry trávy jsou typické pro první jarní týdny, kdy vymrzlá suchá tráva velmi snadno začne hořet a porostem se i rychle šíří. Zvlášť v kombinaci se slunečným počasím, kdy se ohřeje okolní vzduch a silnému větru je riziko požáru trávy velmi vysoké.

 

Při pálení biologického odpadu doporučujeme dodržovat tato pravidla:

 

velikost hromad zeleného odpadu po úklidu (případně zbytků po těžbě) volte tak, aby shořely během doby, kdy je na místě přítomen dozor

při náhlém zhoršení počasí - silném větru - pálení ihned přerušte a oheň uhaste

 místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na zeminu

 mějte připravené jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek atd.)

 místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně

příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny

spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů

osoba mladší 15 let by neměla odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat pálení na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Ideální a úplně jednoduché je nahlášení pálení přes internetový formulář, který je zveřejněn na našich webových stránkách případně telefonicky na č. 950 530 100.

 Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:
• datum a místo pálení
• osobu, která je za pálení odpovědná + kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat


Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na informační a operační středisko HZS kraje.


Zákony a sankce:

 

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.