Jdi na obsah Jdi na menu
 


Již dva lidé zemřeli při vypalování trávy a pálení klestí

19. 3. 2017

Ačkoliv astronomické jaro začíná až 20. března, tak počasí už láká k úklidům na zahradách včetně pálení zahradního odpadu nebo dokonce vypalování porostů. 

Své o tom ví i hasiči, kteří už zaznamenali zvýšené množství požárů v přírodním prostředí. Například hned první březnový víkend vyjížděli k 227 požárům, což je dvakrát víc, než je dlouhodobý denní průměr. Březnové úklidy pozemků si už také vyžádaly dva lidské životy. V obou případech se jednalo o starší osoby. Ty jsou právě při těchto činnostech ohroženy nejvíce. Zvláště při silném větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště a zejména starší lidé, kteří mají často omezené možnosti pohybu, mohou v takovýto okamžik podlehnout panice nebo ztrátě orientace.

K první události došlo 4. března 2017 v Kraji Vysočina, okr. Žďár nad Sázavou. Zde hasiči likvidovali požár lesního porostu u obce Martinice a v požářišti nalezli tělo jedné osoby, která zemřela při pálení klestí.

Dne 14. března 2017 v Jihomoravském kraji, okr. Blansko zase zahynula jedna starší osoba při pálení klestí u lesa cca 150 m od domova.

K závažnému požáru došlo také 13. března 2017 na Sokolovsku v Karlovarském kraji, kde hořela suchá tráva a klestí kolem jezera Medard. Požár se rychle šířil a zasáhl rozhlehlé území. S ohledem na nekontrolovatelné šíření ohně na velké ploše byl na místo zásahu povolán i vrtulník. Dle vyšetřovatelů bylo příčinou požáru úmyslné zapálení.

Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole a způsobit nejenom značné škody na zdraví a majetku, ale také závažné ekologické následky, například v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. I zdánlivě tak bezpečná činnost, jako je spalování shrabaných porostů, mívá mnohdy neblahé následky.

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony:   zákonem o požární ochraně 133/1985 Sb., zákonem o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. a zákonem o myslivosti 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přesto se tzv. stařina každé jaro vypaluje.

Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle § 78 odst. 1 písm. s) citovaného zákona. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.

Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona právnické a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.

Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu podle § 76 odst. 2 písm. n) citovaného zákona. Za tento správní delikt jim může nýt uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení biologického odpadu lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší, obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.


V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:

  1. důsledně dbejte pokynů příslušného HZS kraje,
  2. velikost hromad klestí, případně zbytků po těžbě, po úklidu je nutno volit tak, aby shořelo během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor,
  3. při náhlém zhoršení počasí - silném větru -  pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
  4. místo pro pálení izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
  5. místo spalování musíte zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
  6. místo pálení můžete opustit až po úplném uhašení ohně,
  7. po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně kontrolujte,
  8. příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  9. spalovat klest či odpad lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
  10. osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.


Mějte na paměti, že povinnosti občanů a firem v této oblasti stanoví i další zákonné normy, např. zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí.