Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neudržované komíny a topidla můžou způsobit požár

12. 10. 2015

Pravidelně v průběhu topné sezóny dochází k nemalému počtu požárů z důvodu zanedbané údržby komínů, nesprávného používání tepelných spotřebičů a nedodržováním zásad bezpečného provozu topidel. Lidé by proto neměli podceňovat údržbu a měli by si nechávat pravidelně čistit komíny a kontrolovat topidla.

Každý majitel objektu je povinen udržovat komínová tělesa v dobrém technickém stavu, zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů a kouřovodů spotřebičů paliv.


Čištění komínu si může každý majitel nemovitosti s topidlem na tuhá nebo kapalná paliva o výkonu do 50 kW provádět sám, a to třikrát ročně.


Kontrolu komínu musí vždy provádět osoba odborně způsobila, tj. kominík s průkazem odbornosti, a to jednou ročně.

Uživatelé plynových kotlů mají za povinnost jednou za rok zajistit kontrolu celého spalovacího procesu. Topí-li se pevnými palivy, tak špatně vyčištěný komín může způsobit vznícení sazí.

Hasiči v Královéhradeckém kraji likvidovali v roce 2014 celkem 27 požárů, které vznikly od komínů nebo topidel. Škody na majetku přesáhly 600 tisíc korun. Většina těchto požárů byla způsobena zanedbanou údržbou komínových těles ze strany majitelů objektů. Nejčastější příčinou vzniku těchto požárů byly saze v komíně, které se vznítily v důsledku průniku jisker z topidla nebo vlivem rychlého nárůstu teploty při topení.

                                   www.hasici-zubri.cz       

Pokud dojde k požáru od komínového tělesa, které nebylo pravidelně kontrolováno a čištěno, hrozí majiteli objektu bloková pokuta do 1 tisíce korun nebo s ním může být zahájeno správní řízení, kde fyzickým osobám hrozí pokuta do výše 25 tisíc korun, právnickým a podnikajícím fyzickým osobám do výše 250 tisíc korun.

Pamatujte zejména na tyto hlavní zásady:

1. Mějte na paměti, že za nezávadný stav komínů nese odpovědnost správce nebo vlastník (majitel) objektu,

2. Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů,

3. Nesmíte zapomínat na pravidelné čištění a kontrolu komínů,

4. Důsledná preventivní opatření učiněná z Vaší strany zabezpečí Váš majetek před požáry a ochrání zdraví Vaše i Vašich dětí,

5. V půdních prostorách je zakázáno skladování hořlavých látek ve vzdálenosti do 1 metru od vnějšího povrchu komínového tělesa,

6. Je zakázáno používání komínů, u nichž byly zjištěny závady,

7. Dbejte na řádné zaústění kouřovodu do komínu, dodržujte návody a technické podmínky stanovené výrobcem tepelných spotřebičů,

8. V případě vzniku požáru sazí v komíně, urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa,

9. Nikdy nehaste případný požár sazí v komíně vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání,

10. Snažte se vždy jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Pomáhejte starým a nemocným lidem, invalidům, dětem, sousedům, svému nejbližšímu okolí,

11. Oznamujte bez odkladu hasičskému záchrannému sboru každý požár na známou tísňovou linku 150 nebo 112.