Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pokuty od hasičů aneb „Když to nejde po dobrém“

6. 5. 2015

Přinášíme třetí díl seriálu o tom, jak předcházet pokutám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem a zákonů.  

Účinná likvidace požárů ve složitých podmínkách je závislá na mnoha faktorech. Bezesporu nejdůležitější je rychlé a správné rozhodnutí o nasazení sil a prostředků. Aby velitel zásahu mohl o vedení zásahu rozhodnout správně, potřebuje co nejvíce informací o hořícím objektu. Je to stejné jako v boji. Proto jeden z anglických názvů pro hasiče je Fire“fighter“ – tedy „bojovník“. A jednou z disciplín požárního sportu je požární „útok“. Tyto informace musí být rychlé, přesné a aktuální. Otázkou je, jak se k nim velitel nebo operační důstojník dostane. Zeptat se není koho, objekt je zakouřený, osoby propadají panice a plameny se šíří… V takové situaci platí pravidlo „štěstí přeje připraveným“.
 

dzp.jpg

Vyhláška o požární prevenci stanoví okruh objektů a činností, u kterých provozovatel musí vést zvláštní typ dokumentace PO – tzv. DOKUMENTACI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU. Jedná se vlastně o přehledný plán a návod, ze kterého školený hasič pozná, jak postupovat při zdolávání požáru co neúčinněji, nejrychleji a nejefektivněji. Tato dokumentace obsahuje řadu užitečných informací, jako je dělení objektu do požárních úseků, informace počtu podlaží, hořlavosti stavebních konstrukcí, údaje o nebezpečných látkách, parametry požárně bezpečnostních zařízení, umístění zdrojů požární vody a jiných hasiv, informace o uzávěrech, vypínačích, počty osob v objektu atd. Dokumentace zdolávání požáru musí být zpracována osobou, která má odbornou způsobilost podle zákona o PO, musí být udržována aktuální a musí být vždy předána „nejbližší“ jednotce požární ochrany HZS kraje. Dokumentace je pak uložena u jednotky PO, ale i na operačním středisku. V případě požáru ji tedy vidí velitel jednotky v zásahovém automobilu i operační důstojník na krajském operačním a informačním středisku a vedení zásahu je jednodušší a efektivnější. 
 
Jak je patrné z výše uvedeného textu, není DOKUMENTACI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU jen obyčejným obrázkem s textem určeným k založení do složky. Není to jen doklad o splnění povinnosti dané zákonem. Je to skutečně soubor užitečných informací, který v případě požáru může významným způsobem přispět k účinnému zdolání požáru a záchraně osob.
 
Významu dokumentace odpovídá i výše pokuty, kterou orgán státního požárního dozoru může uložit tomu, kdo takovou dokumentaci nezpracuje, přestože tuto povinnost má. Pokuta podle zákona o PO činí až 500 tisíc korun (viz. § 76 odst. 1 zákona o PO) - dokumentaci PO zpracovává vždy subjekt se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Kontrolní činnost vykonává a pokuty ukládá hasičský záchranný sbor kraje.