Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hasící přístroje

 

Jaký hasící přístroj na co použít

Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! Hasičský záchranný sbor Vám nabízí několik informací o hasicích přístrojích, jak zvolit správný typ a jak s ním správně zacházet.

K čemu slouží hasicí přístroje

Hasicí přístroj je určen k hašení začínajícího požáru, tj. pro prvotní protipožární zásah. Obsahuje určitý druh hasiva a je opatřený zařízením, kterým se přístroj uvádí do činnosti. Hasicí přístroje dělíme na přenosné, pojízdné a přívěsné.

Jaké rozlišujeme typy hasicích přístrojů

Hasicí přístroje dělíme dle typu náplně:

 • pěnové
 • vodní
 • práškové
 • sněhové
 • halotronové

Správná volba hasicího přístroje je podmíněna druhem hořlavé látky - ty se dělí do tzv. tříd požáru:

 • A - hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím
 • B - hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství  přecházejí
 • C - hoření plynných látek hořících plamenem
 • D - hoření lehkých alkalických kovů

Jakým hasicím přístrojem co hasit

PĚNOVÝ HP

 
 VODNÍ HP
 

PRÁŠKOVÝ HP

SNĚHOVÝ HP (CO2)

POZOR! Při potřísnění pokožky CO2 hrozí nebezpečí vzniku omrzlin!

HALOTRONOVÝ HP

Dá se použít pro hašení všech materiálů s výjimkou pevných žhnoucích látek.

Je vhodný k hašení:

 • automobilů
 • jemné mechaniky a elektroniky, počítačů
 • elektrických zařízení pod proudem
 • archivů a cenných materiálů

POZOR! Nepoužívejte v uzavřených prostorech bez větrání – hrozí poškození Vašeho zdraví!

Do Vaší domácnosti doporučujeme použít práškový hasicí přístroj ABC (tento je univerzální - dá se použít na pevné látky, kapaliny, plyny, elektřinu apod., nevýhodou je však jeho následné odstraňování). Nejvhodnější hasivo na hašení pevných látek je voda, avšak hasicí přístroj s touto náplní nesmíte použít na elektřinu!

Jak správně umístit a používat hasicí přístroje

 • HP se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné
 • v nepřehledných, příp. ve skrytých prostorech se k označení umístění HP použije i příslušná požární značka umístěná na viditelném místě
 • HP se umísťují v místech, kde je nejvyšší pravděpodobnost vzniku požáru
 • přenosné HP se umísťují na stěnu tak, aby rukojeť HP byla nejvýše 1,5 m nad zemí
 • HP umístěné na podlaze musí být zajištěny proti pádu
 • v dopravních prostředcích se HP umísťují tak, aby neohrozily bezpečnost osob
Správné použití HP je graficky znázorněno na každém hasicím přístroji a doplněno krátkým popiskem. Před jeho použitím si jej pozorně přečtěte.                                              

 

Vysvětlivky piktogramů umístěných na HP:

Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např. dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil apod.

Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.

Požáry plynů.

 

 

Pamatujte!

Hasební zásah provádějte vždy po směru větru a hořící plochu haste od kraje. Hasicí přístroj lze použít opakovaně, proto po každém (i sebekratším) použití hasicího přístroje zajistěte jeho opětovné naplnění. V případě vzniku dalšího požáru se tak vyhnete komplikacím souvisejícím s nedostatkem hasiva.

 

Kontrola HP se provádí po každém jeho použití nebo při mechanickém poškození, jinak zpravidla 1x ročně odbornou firmou.

Něco málo z našich právních předpisů

Na základě vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být prostory ve všech nových objektech sloužících k bydlení (rodinné domy, stavby bytových domů, ubytovací zařízení a dále garáže) od 1.7.2008 vybaveny přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností min. 34A (tzn., že tento HP je předurčen k hašení pevných hořlavých látek a při zkoušce svým hasicím účinkem uhasí požár dřevěné hranice určitého rozměru). Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky, avšak doporučujeme pořídit si hasicí přístroje i do Vaší domácnosti!